Quin és el tractament fiscal de les Entitats sense finalitats lucratives?

|Quin és el tractament fiscal de les Entitats sense finalitats lucratives?

Com et podem ajudar?

Quin és el tractament fiscal de les Entitats sense finalitats lucratives?

El tractament fiscal a efectes de l´impost sobre societats de les entitats que no tenen com a principal objectiu de la seva activitat l´obtenció de lucre es caracteritza per la seva exempció parcial, i queda dividit en dos règims especials:

1) les entitats que compleixen els requisits perquè els sigui aplicable la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius al mecenatge.
El règim especial, quant a la seva tributació per l´impost sobre societats, es caracteritza per la distinció entre les rendes exemptes i les no exemptes. Les no exemptes corresponen a les procedents d´explotacions econòmiques que no gaudeixen d´exempció, mentre que les exemptes són les restants. La Llei especifica quines explotacions econòmiques es consideren exemptes.
En conseqüència, la base imposable serà constituïda exclusivament per les rendes derivades d´explotacions econòmiques no exemptes, i a partir de la base imposable se´n calcula la quota íntegre mitjançant l´aplicació d´un tipus del 10%.

2) i les entitats sense ànim de lucre a les quals no sigui aplicable el règim esmentat i altres entitats que enumerem en el següent paràgraf, a les quals és aplicable el règim d´exempció parcial que regula la mateixa llei de l´impost.
A més d´aplicar-se a les entitats sense ànim de lucre a les quals no sigui aplicable el règim exposat en el punt anterior , aquest règim s´aplica a unions, federacions i confederacions de cooperatives, col·legis professionals , associacions empresarials , cambres oficials, sindicats, fons de promoció d´ocupació, mútues d´accidents de treball i malalties professionals, l´entitat Ports de l´Estat i les autoritats portuàries.
Per tant, la base imposable correspondrà a les rendes no exemptes. El tipus de gravamen aplicable és el 23% – 25%.