Què hem fer en cas que hàgim de desplaçar un treballador a un país on no resulti aplicable cap instrument internacional o essent aplicable, aquest treballador no es trobi inclòs dins del seu àmbit d’aplicació subjectiu?

|Què hem fer en cas que hàgim de desplaçar un treballador a un país on no resulti aplicable cap instrument internacional o essent aplicable, aquest treballador no es trobi inclòs dins del seu àmbit d’aplicació subjectiu?

Com et podem ajudar?

Què hem fer en cas que hàgim de desplaçar un treballador a un país on no resulti aplicable cap instrument internacional o essent aplicable, aquest treballador no es trobi inclòs dins del seu àmbit d’aplicació subjectiu?

En aquesta situació continua l’obligació de cotitzar, tant per part de l’empresa com de les persones treballadores desplaçades, mentre romanguin en el país de destí i es mantingui la relació laboral amb l’empresa. Com s’ha de comunicar?

Mitjançant les SITUACIONS ADDICIONALS -SAA-150 i 151, a través del Sistema RED. Serà necessari mantenir l’alta del treballador al CCC durant la situació assimilada a l’alta, així com identificar a través de la corresponent SAA la data d’inici del desplaçament i el país a on es realitza.

Inicialment, la data de fi, serà una dada opcional. Això no obstant, serà obligatori comunicar una data final prevista en el termini de sis mesos des que es produeixi el desplaçament.

Si s’ha anotat inicialment la SITUACIÓ ADDICIONAL sense contingut a DATA FINS, s’ha de corregir la SITUACIÓ ADDICIONAL en aquest termini per a informar de la data final prevista de desplaçament. Igualment s’haurà de corregir la DATA FINS quan es doni un canvi a la data prevista de finalització del desplaçament.