Què és l’absorció i compensació del salari?

|Què és l’absorció i compensació del salari?

Com et podem ajudar?

Què és l’absorció i compensació del salari?

L’absorció i compensació del salari suposa la tècnica laboral, plenament lícita, per la qual, aquell treballador que estigués percebent un salari superior, en conjunt i en còmput anual, al que estableix el conveni col·lectiu o, a manca d’aquest, al fixat com a salari mínim interprofessional, no veurà modificat el seu salari si es produeix un increment d’aquells, sinó que el nou import que li correspondria es veurà absorbit o compensat amb el que fins llavors percebia, sempre que aquest últim continuï sent més favorable pel treballador.