En cas de mort de l’empresari, els hereus han de presentar el model 303? Com?

|En cas de mort de l’empresari, els hereus han de presentar el model 303? Com?

Com et podem ajudar?

En cas de mort de l’empresari, els hereus han de presentar el model 303? Com?

A la mort de l’empresari, les obligacions tributàries pendents es transmeten als successors, o a l’representant de l’herència jacent, mentre aquesta no hagi estat acceptada. I això, amb efectes des de la mort, i encara que els tràmits per formalitzar l’herència es perllonguin durant diversos mesos.

Per tant, els hereus tenen l’obligació de presentar la declaració – model 303 – corresponent a totes les operacions que s’haguessin realitzat fins a la defunció, podent deduir les quotes d’IVA suportat pendents. A l’apartat “Identificació” han de constar el NIF, els cognoms i el nom del traspassat.