Quina diferència hi ha entre un leasing i un rènting?

|Quina diferència hi ha entre un leasing i un rènting?

Com et podem ajudar?

Quina diferència hi ha entre un leasing i un rènting?

Leasing: Està destinat a la compra definitiva del bé des del moment en què se signa el contracte, subjecte a l’exercici d’una opció de compra a la fi del contracte. Al considerar-se comptablement una compra, s’han d’efectuar les amortitzacions corresponents, de manera que es reconeixerà tant un actiu, pel valor d’adquisició de l’element, com un passiu, per el deute viu pendent. Les seves quotes no són deduïbles a l’impost de societats, llevat de la part corresponent als interessos.

Rènting: És un arrendament d´ús d’un bé per un període de temps determinat, que generalment inclou les despeses corrents associades a l’element. Com a lloguer, és una despesa que es reconeix comptablement com a tal, i les seves quotes són deduïbles a l’impost de societats.