Tots els arrendataris d’habitatges o de locals tenen l’obligació de prestar fiança?

|Tots els arrendataris d’habitatges o de locals tenen l’obligació de prestar fiança?

Com et podem ajudar?

Tots els arrendataris d’habitatges o de locals tenen l’obligació de prestar fiança?

És obligatòria la prestació de fiança per part dels arrendataris en els arrendaments sotmesos a la LAU (un mes en habitatges i dos mesos en locals). No obstant, queden exceptuats d’haver de prestar fiança les administracions públiques (estatal, autonòmiques i locals), organismes autònoms i empreses públiques, així com les Mútues col·laboradores amb la Seguretat Social i els seus Centres Mancomunats.