Llogo un habitatge de la meva propietat per setmanes. Com haig de tributar?

|Llogo un habitatge de la meva propietat per setmanes. Com haig de tributar?

Com et podem ajudar?

Llogo un habitatge de la meva propietat per setmanes. Com haig de tributar?

En primer lloc, els rendiments obtinguts pel lloguer de béns immobles no afectes a cap activitat econòmica tributen a la base general de l´IRPF, com a rendiments del capital immobiliari. En segon lloc, la operació no tributa per IVA.

En el cas d´arrendament per setmanes (turístic), el contribuent podrà deduir fiscalment, dels seus ingressos, les despeses periòdiques de l´habitatge (contribució, assegurança, etc) proporcionalment al temps que hagi tingut l´immoble llogat.

No obstant, el propietari no podrà gaudir de la reducció del 60% del rendiment net, prevista per l´arrendament d´habitatges, al no destinar-se aquest lloguer a satisfer la necessitat permanent d´habitatge del llogater, ja que es tracta d´un lloguer vacacional.