Estic obligat a presentar el resum anual de l’IVA (model 390)?

|Estic obligat a presentar el resum anual de l’IVA (model 390)?

Com et podem ajudar?

Estic obligat a presentar el resum anual de l’IVA (model 390)?

No tots els subjectes passius de l’IVA han de presentar el model 390. Amb caràcter general, només estan obligats a presentar-lo aquells que tinguin l’obligació de presentar autoliquidacions trimestrals d’IVA (model 303).  Per tant, no han de presentar el model 390:

  • Subjectes passius obligats a presentar autoliquidacions no periòdiques, com el model 309.
  • Subjectes passius obligats a presentar només el model 390 de la declaració d’IVA dels règims especials de finestreta única (IVA repercutit en altres països de la Unió Europea).
  • Subjectes passius que portin el Llibre Registre de l’IVA a través de la seu electrònica de l’AEAT (Subministrament  Immediat d’Informació de l’IVA) com les grans empreses, les inscrites al REDEME, grups d’entitats a efectes d’IVA,  o que hagin optat voluntàriament per aquell sistema..
  • Activitats que tributen en el règim simplificat de l’IVA (mòduls).
  • Activitats d’arrendaments de béns immobles urbans

Recordeu que si no es presenta l’autoliquidació corresponent a l’últim període de liquidació de l’exercici sí que s’estarà obligat a presentar el model 390. En són un exemple les societats dissoltes abans de l’últim trimestre de l’exercici.