Qui grava l´IAE?

|Qui grava l´IAE?

Com et podem ajudar?

Qui grava l´IAE?

L’IAE grava els autònoms, persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídica (com comunitats de béns) que realitzin, en territori nacional, activitats empresarials, professionals o artístiques.

Estaran exempts del pagament de l´IAE els autònoms en tot cas i les societats mercantils i entitats sense personalitat jurídica amb un import net de la xifra de negocis inferior a 1.000.000 d´euros el penúltim any anterior al meritament de l´impost, amb caràcter general; i els subjectes passius que iniciïn l´exercici de la seva activitat en territori espanyol, durant els dos primers períodes impositius.