Com tributa una ampliació de capital d’una societat per l’aportació d’un immoble en l’ITPAJD?

|Com tributa una ampliació de capital d’una societat per l’aportació d’un immoble en l’ITPAJD?

Com et podem ajudar?

Com tributa una ampliació de capital d’una societat per l’aportació d’un immoble en l’ITPAJD?

L’aportació d’un immoble al capital d’una societat està subjecte i exempta de l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats -ITPAJD-

Ara bé, en el cas que s’aporti conjuntament amb deutes (una hipoteca, per exemple), l’import del deute està subjecte a l’Impost de Transmissions Patrimonials Oneroses, sense perjudici que concurreixi el supòsit de no subjecció per estar subjecte i no exempte a l’Impost sobre el Valor Afegit.