Com es valora una empresa?

|Com es valora una empresa?

Com et podem ajudar?

Com es valora una empresa?

El valor d´una empresa en funcionament (per exemple, de cares a una venda) depèn, sovint, de diversos factors de caire subjectiu (apreciació de potencial comercial, aprofitament de sinèrgies per el comprador, etc.), la qual cosa no és incompatible amb la possibilitat d´arribar a una valoració estimada en base a certs paràmetres objectius, com poden ser:

  • Valor comptable (valor dels fons propis).
  • Valor de liquidació (valor dels actius de l´empresa a preu de mercat descomptats els deutes financers i els passius laborals).
  • Multiplicadors sobre l´EBITDA.
  • Multiplicadors sobre les vendes.
  • Valors actuals dels fluxos de caixa futurs estimats.

La combinació de tots aquests factors pot ser un bon punt de partida per un apropament de posicions amb vistes a la negociació entre venedor i comprador.