Quan pot revocar el NIF d´una Societat Mercantil la AEAT y com rehabilitar-lo?

|Quan pot revocar el NIF d´una Societat Mercantil la AEAT y com rehabilitar-lo?

Com et podem ajudar?

Quan pot revocar el NIF d´una Societat Mercantil la AEAT y com rehabilitar-lo?

Una Societat Mercantil troba el seu NIF revocat por la AEAT quan es produeix un llarg període de temps en el que no s´han presentat les declaracions tributàries obligatòries. La revocació del NIF requereix audiència prèvia amb un termini de 10 dies per efectuar al·legacions, publicar-se al BOE i notificar-se a l´obligat tributari.

La Societat podrà sol·licitar la rehabilitació del NIF a la administració tributaria acreditant que han desaparegut les causes que van motivar la revocació, comunicant les persones que ostenten la titularitat del capital de la Societat i amb la documentació justificativa de quina és l´activitat econòmica que la Societat desenvoluparà.