El meu pare m´ha deixat en herència diners i uns fons d´inversió, he de liquidar algún import en concepte d´aixovar domèstic en l´Impost de Successions?

|El meu pare m´ha deixat en herència diners i uns fons d´inversió, he de liquidar algún import en concepte d´aixovar domèstic en l´Impost de Successions?

Com et podem ajudar?

El meu pare m´ha deixat en herència diners i uns fons d´inversió, he de liquidar algún import en concepte d´aixovar domèstic en l´Impost de Successions?

L´aixovar domèstic, degut a una falta de concreció del Impost de Successions, habitualment es calcula aplicant un 3% sobre el total del cabal hereditari, amb independència dels béns heretats i es deixava a criteri del contribuent provar que el valor era inferior (cosa que podia resultar molt complicada).

Però una sentència del Tribunal Suprem obre la porta a eliminar de la valoració de l´aixovar domèstic, certs béns: els béns immobles, el béns susceptibles de produir renda, els diners i els valors mobiliaris. Per tant, si només s´hereten diners o fons d´inversió no s´haurien de tenir en compte pel càlcul de l´aixovar domèstic, i per tant no s´hauria de pagar res per aquest concepte, sense que sigui necessari aportar cap prova.