Què és el ROLECE ( Registre Oficial de Licitadors i Empreses Clasificades del Estat ) i per a què serveix?

|Què és el ROLECE ( Registre Oficial de Licitadors i Empreses Clasificades del Estat ) i per a què serveix?

Com et podem ajudar?

Què és el ROLECE ( Registre Oficial de Licitadors i Empreses Clasificades del Estat ) i per a què serveix?

El ROLECE és un registre que acredita que l’empresa inscrita compleix les condicions necessàries per obrar i posseeix solvència econòmica i financera davant de tots els organismes públics, a més de quedar classificada així segons la seva activitat i mida.

La inscripció al ROLECE permet a l’empresa certificar d’una sola vegada la seva solvència, tant tècnica com econòmica i licitar en procediments oberts simplificats.