Quant temps s´han de conservar les factures i documents justificatius de les operacions?

|Quant temps s´han de conservar les factures i documents justificatius de les operacions?

Com et podem ajudar?

Quant temps s´han de conservar les factures i documents justificatius de les operacions?

Malgrat que el període de prescripció tributària és de 4 anys (a comptar des de la data de la comptabilització de la factura, en cas de despeses e ingressos, i des de la finalització de la seva vida útil, en cas d´inversions), la doctrina del TEAC estableix que Hisenda pot demanar informació amb transcendència tributària corresponent als sis darrers exercicis, en el cas d´empresaris, ja que és el període que estableix la norma mercantil al respecte.

En cas d´existir bases negatives procedents de períodes anteriors, s´haurà d´analitzar cada cas concret.

Quan les factures rebudes o emeses facin referència a adquisicions per les quals s´hagin suportat quotes del IVA quina deducció estigui sotmesa a un període de regularització, s´hauran de conservar durant l´esmentat període, i els quatre exercicis següents.

Els documents s´hauran de conservar amb el contingut original i de manera ordenada.