A quins impostos hem de fer front al comprar un local comercial?

|A quins impostos hem de fer front al comprar un local comercial?

Com et podem ajudar?

A quins impostos hem de fer front al comprar un local comercial?

Si el local no és de nova construcció, en general estarà exempt d´IVA, si bé entre empresaris (subjectes passius de IVA) podran renunciar a l´exempció i tributar al 21% d´IVA, per tal de poder-lo desgravar, i evitar així la tributació per la modalitat de Transmissions Patrimonials Oneroses, suportant només la modalitat incrementada d´Actes Jurídics Documentats (2,5%).

Si el local es de nova construcció i comprat directament a la promotora, la operació estará subjecta en tot cas a IVA (21%), i a la modalitat ordinària d´Actes Jurídics Documentats (1,5%).