Si es repercuteix el IBI d’un local arrendat a l´arrendatari , forma part de la base imposable de la factura ?

|Si es repercuteix el IBI d’un local arrendat a l´arrendatari , forma part de la base imposable de la factura ?

Com et podem ajudar?

Si es repercuteix el IBI d’un local arrendat a l´arrendatari , forma part de la base imposable de la factura ?

Sí, ja que és un crèdit a favor de l´arrendador , i forma part de la contraprestació del lloguer , per tant està subjecte a Iva i a retenció.