Com afecta al meu pare, en termes de pagament d´impostos, si em venc el negoci que em va donar en vida?

|Com afecta al meu pare, en termes de pagament d´impostos, si em venc el negoci que em va donar en vida?

Com et podem ajudar?

Com afecta al meu pare, en termes de pagament d´impostos, si em venc el negoci que em va donar en vida?

Si la venda del negoci es produeix abans dels 10 anys següents a la data de la donació, el donant (el pare) haurà de incorporar a la base de renda de l´estalvi del seu IRPF, si no ho va fer al moment de la donació, el guany patrimonial generat per la donació, determinat per la diferència positiva entre el valor donat al negoci (o a les participacions de l´empresa familiar) i el seu valor d´adquisició.

S´ha de tenir present, que en la mesura que la donació del negoci o de les participacions de l´empresa familiar puguin gaudir de la reducció del 95% a l´hora de determinar la base imposable de l´impost de successions i donacions, el guany patrimonial que es posa de manifest per al donant, no s´integra a la seva Renda. Per que aquesta no integració a la renda del donant es consolidi cal que el donatari (el que rep) mantingui el negoci durant 10 anys, termini segons la normativa nacional de l´impost de Successions i Donacions.