Durant el mes de febrer s´ha de declarar el model 347 Declaració anual d´operacions amb terceres persones. En cas d´incompliment hi ha sancions?

|Durant el mes de febrer s´ha de declarar el model 347 Declaració anual d´operacions amb terceres persones. En cas d´incompliment hi ha sancions?

Com et podem ajudar?

Durant el mes de febrer s´ha de declarar el model 347 Declaració anual d´operacions amb terceres persones. En cas d´incompliment hi ha sancions?

Si l´Administració ens requereix, un cop passat el termini, hi ha una multa pecuniària fixa de 20 euros per dada o conjunt de dades referides a una mateixa persona/societat que no s´ha inclòs en la declaració amb un mínim de 300 euros i un màxim de 20.000 euros.

Si es presenta fora de termini sense requeriment previ de l´Administració,? els imports seran la meitat dels previstos en el paràgraf anterior.